Info@eurocam.com.tr
(0224) 411 12 80

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Minareliçavuş OSB Mah. Erguvan Cad no:4/4F Nilüfer/BURSA adresinde mukim veri sorumlusu Şirketimiz EUROCAM YAPI SİSTEM SAN TİC LTD ŞTİ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimiz yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmakta olup kişisel verileriniz bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz dâhil her türlü kişisel veriniz, ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla Şirketimizin meşru menfaati ve mevcut hukuki ilişkiler bakımından sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

İletişim esnasında hitap edilmesi,

Tarafınız ile aramızdaki ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin devamı,

Talep ve şikâyetlerin karşılanması amacıyla tarafınız ile iletişimin sağlanması,

Şirketimiz hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,

İleride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi,

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere üçüncü bir kişi ile bahsi geçen kişisel veriler paylaşılmamaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak;

a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ’e uygun olarak şirketimiz merkez binasına bizzat veya noter kanalı ile tarafımıza bildirebilecektir. Şikâyetleriniz en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olmakla talep ettiğiniz işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara